Cílové skupiny

Při vymezení kategorií studentů se specifickými potřebami vycházíme z Metodického pokynu k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Dle daného pokynu je studentem se specifickými potřebami student se:

 • zrakovým postižením
  • uživatel zraku – jehož povaha zrakové vady stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), úpravy spočívají ve zvětšení nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky;
  • uživatel hmatu/hlasu – jehož povaha zrakové vady vyžaduje práci s hmatově tištěnými dokumenty nebo odečítači obrazovky;
 • sluchovým postižením
  • uživatel mluveného jazyka – při komunikaci preferuje mluvený jazyk v psané nebo mluvené podobě;
  • uživatel znakového jazyka – při komunikaci preferuje znakový jazyk (nejčastěji český znakový jazyk);
 • pohybovým postižením
  • s postižením dolních končetin – využívá ke svému samostatnému pohybu opěrné hole nebo mechanické či elektrické vozíky;
  • s postižením horních končetin – má obtíže v oblasti jemné motoriky, což omezuje či zcela snižuje jeho schopnost pořizovat poznámky vlastní rukou a manipulaci s předměty a zařízeními nezbytně nutnými pro plnění studijních povinností;
 • specifickými poruchami učení – kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti objektivně bránící standardním způsobem plnit studijní povinnosti;
 • poruchou autistického spektra – kterému neurovývojová porucha autistického spektra, včetně Aspergerova syndromu, objektivně bránící standardním způsobem plnit studijní povinnosti;
 • jinými obtížemi – student, kterému jiná psychická porucha, chronické somatické onemocnění nebo narušení komunikační schopnosti objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.