Pracovní skupina k přístupnosti informačních systémů na vysokých školách

Zahájení činnosti pracovní skupiny: 2015

Cílem pracovní skupiny bylo zmapování stavu přístupnosti informačních systémů využívaných na vysokých školách.

Evaluace činnosti pracovní skupiny:
Pracovní skupina dokončila v roce 2016 zprávu o přístupnosti informačního systému STAG, v níž konstatovala, že rozhraní systému v mnoha oblastech nesplňuje základní technické zásady přístupnosti. Pro vyhledání některých informací potřebných ke studiu je rozhraní natolik komplikující, že brání praktickému využití IS STAG jakožto zdroje studijních a administrativních informací. Lze jej proto považovat za významnou bariéru ve vysokoškolském studiu osob se zrakovým postižením a s postižením motoriky horních končetin. Obtížná orientace konkr. v tabulkových výstupech představuje překážku také pro studenty s jinými typy postižení, které ovlivňují kvalitu a rychlost zpracování textové informace, např. specifické poruchy učení (zejména dyslexie).
Skupina vypracovala podrobný technický přehled chyb a nedostatků (Metodické doporučení ke zlepšení technické přístupnosti IS STAG) a získala od valné hromady AP3SP mandát k zahájení jednání s tvůrci systému (ZČU v Plzni), k čemuž už nedošlo z důvodu ukončení spolupráce koordinátora pracovní skupiny. Na návrh členů AP3SP byla činnost skupiny ukončena. Daná problematika bude částečně řešena prostřednictvím nové pracovní skupiny pro implementaci GDPR.

Výstupy:

  • Zpráva o přístupnosti IS STAG pro studenty se SVP. Dostupné online
  • Metodické doporučení ke zlepšení technické přístupnosti IS STAG. Dostupné online

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2017

koordinátor: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

Členové skupiny:

  • Ing. Svatoslav Ondra
  • Mgr. Radek Pavlíček
  • RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

oběžník: ps-pristupnost-is@ap3sp.cz