Legislativa

Právní normy, které vymezují požadavek zajistit přístupnost vzdělávání také českým
vysokým školám, jsou v obecné rovině:

  • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která pro Českou republiku vstoupila v platnost 28. 10. 2009,
  • Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která pro Českou republiku vstoupila v platnost 12. 11. 2010,
  • ustanovení § 1–3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon),
  • ustanovení § 7–10 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. (dále jen zákon o komunikačních systémech),
  • ustanovení § 39 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících
    (dále jen autorský zákon),
  • ustanovení zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přístupnosti),
  • ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška o bezbariérovém užívání staveb),
  • ustanovení § 1, § 21, § 48 a § 78a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona 137/2016 Sb. (dále jen zákon o vysokých školách).

Specifickým předpisem, který má charakter prováděcí vyhlášky k citovaných zákonům, jsou Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, příloha č. 3 Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.