Možnosti podpory

Jedním ze způsobů, jímž vysoké školy zajišťují studium se specifickými potřebami, je poskytování dílčích služeb, které vhodným způsobem specifické potřeby studentů kompenzují. Vysoké školy většinou zřizují pro tento účel speciální pracoviště – ta mohou zajišťovat nejen přístupnost výuky, ale také přístupnost přijímacího řízení a dalších aktivit souvisejících se studiem (ubytování, stravování aj.).

Nabídka služeb, z níž školy čerpají, je dána nejen možnostmi školy, ale je do jisté míry definována metodickým materiálem MŠMT – ten mluví o standardizovaných servisních opatřeních a zmiňuje také minimální standardy, které škola musí v konkrétních případech dodržet. O přesném rozsahu a formě poskytovaných služeb jednotlivým studentům ale rozhoduje především:

 • povaha studentových specifických potřeb
 • a nároky studovaného oboru, předmětu nebo studijního úkolu

Abecední přehled služeb

Níže uváděné služby a jejich stručný popis tvoří jen základní rámec společný pro všechny vysoké školy. Konkrétní provedení služeb, jejich organizační a technické zajištění se může na různých vysokých školách lišit.

 

Časová kompenzace

Vysoká škola může studentovi se specifickými potřebami na určité úkoly poskytnout delší čas než je pro daný úkol standardní.

Komu je služba určena především:

 • prakticky všem skupinám studentů v míře dané jejich specifickými potřebami

Příklady využití:

 • delší čas na práci s texty, jejich vytváření, úpravu a kontrolu
 • delší čas na práci s videodokumenty ve znakovém jazyce
 • při zvýšené unavitelnosti přestávky při práci apod.

Individuální výuka

V případě, že student nemůže z objektivních důvodů sledovat běžnou výuku, může mu vysoká škola nabídnout výuku individuální. Ta je pak studentovým specifickým potřebám technicky či organizačně přizpůsobena.

Komu je služba určena především:

 • prakticky všem studentům v míře dané jejich specifickými potřebami

Příklady využití:

 • individuální jazyková výuka (pro studenty se sluchovým postižením nebo specifickými poruchami učení)
 • přenesení výuky do bezbariérových prostor (pro studenty s pohybovým postižením)
 • změna metod výuky, aby bylo možné sledovat ji pomocí asistivních technologií (pro studenty se zrakovým postižením)

Osobní asistence

Pokud student z objektivních důvodů nemůže sám fyzicky zvládnout sebeobsluhu při studiu nebo při činnostech, které se studiem souvisejí, zajišťuje pro něj vysoká škola služby osobního asistenta.

Komu je služba určena především:

 • studentům se zrakovým postižením
 • studentům s pohybovým postižením
 • studentům s poruchou autistického spektra

Příklady využití:

 • průvodcovské služby na neznámá nebo těžce dostupná místa
 • manipulace s předměty osobní potřeby a sebeobsluha při studijních povinnostech
 • asistence při stravování, na kolejích apod.

Prostorová orientace

Služba, která vede k zajištění bezpečného a samostatného pohybu studentů v prostorách vysoké školy – učebny, laboratoře, sportoviště, koleje, menzy apod.

Komu je služba určena především:

 • studentům se zrakovým postižením
 • studentům s pohybovým postižením
 • studentům s poruchou autistického spektra

Příklady:

 • před započetím studia, nebo aktuálního semestru intenzívní nácvik prostorové orientace v místech konání výuky
 • komentované prohlídky studijních prostor a jejich (bezbariérových) přístupových tras apod.

Přepisovatelský servis

Služba, která kompenzuje poruchy sluchu, a zprostředkovává tak komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími; běžně ji zajišťují přepisovatelé mluveného slova.

Komu je služba určena především:

 • studentům se sluchovým postižením

Příklady využití:

 • simultánní přepis přednášek, seminářů či konzultací
 • titulkování videomateriálů, obsahují-li zvukový záznam

Studijní asistence

Vysoká škola může studentovi se specifickými potřebami poskytnout asistenta, který bude k dispozici během výuky, při práci se studijními materiály nebo při práci s technologiemi, které jsou nutné k plnění studijních úkolů.

Komu je služba určena především:

 • prakticky všem studentům v míře dané jejich specifickými potřebami

Příklady využití:

 • technická pomoc při práci se složitými dokumenty
 • fyzická pomoc při manipulaci s přístroji a laboratorními vzorky
 • asistence při sportovních aktivitách v rámci výuky

Zapisovatelský servis

Není-li student z objektivních důvodů schopen pořizovat si písemné záznamy mluveného projevu, zajišťuje vysoká škola těmto studentům zapisovatele.

Komu je služba určena především:

 • studentům se sluchovým postižením
 • studentům s pohybovým postižením

Příklady využití:

 • zápis poznámek z výuky

Zpracování studijní literatury

Vysoká škola garantuje, že studijní materiály, které jsou k výuce zapotřebí, mají studenti se specifickými potřebami k dispozici ve formátu, který pro ně nepředstavuje bariéru a který jim umožní efektivní práci.

Komu je služba určena především:

 • studentům se zrakovým postižením
 • studentům s pohybovým postižením
 • studentům se specifickými poruchami učení

Příklady využití:

 • převod fyzických studijních materiálů do digitální podoby pro práci s odečítači obrazovky
 • tisk v bodovém písmu nebo příprava hmatové grafiky

Tlumočnický servis

Je-li třeba zprostředkovat komunikaci mezi mluvčími mluveného jazyka a neslyšícími mluvčími znakového jazyka, zajišťuje vysoká škola pro tento účel tlumočníky znakového jazyka.

Komu je služba určena především:

 • studentům se sluchovým postižením

Příklady využití:

 • tlumočení přednášek, seminářů a konzultací
 • překlad písemných dokumentů do znakového jazyka a opačně